ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (การประเมิน ITA ออนไลน์ ของโรงเรียน ประจำงบประมาณ 2564)

ติดตามรายละเอียดการประเมิน การติดตามผลการประเมินผ่านเว็บไซต์

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/itaseapt