ประชุมขยายผลระบบ PISA Style Online Testing 2022

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง)
ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขยายผลระบบ PISA Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน
PISA 2022 โดยมีศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชาญณรงค์ รัตนบุรี และนางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร พร้อมครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบระบบโรงเรียนละ 4 คน จำนวน 27 โรงเรียน
ในสังกัด สพม.พัทลุง