ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

เรื่อง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา