ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งผลงานประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่ **หมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2564 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22 -30 พ.ย. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/drive/folders/17c0ndp_PyfjX0S95weQBTFzg6N58WzKJ?usp=sharing