ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย พ.ศ.2565

กำหนดการ

8 กรกฎาคม 2565 : โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งทักษะภาษาไทยประเภทละ 9 คน มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง

9 กรกฎาคม 2565 : แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนควนขนุน 08.00 – 16.30 น.

ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน : นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร โทร 081-743-8079